• English
  • Bokmål
- Din totalleverandør av luftporter, strålevarme, varmluftapparater og kjøleprodukter

Leveringsbetingelser

Tilbudsfrist

Tilbudet gjelder, hvis ikke annet er oppgitt, i 90 dager fra tilbudsdato. Prisene er basert på tilbudsdagens materialpriser og lønnsnivå. Skjer det en vesentlig endring i prisene, skal selger underette kjøper, og prisene kan justeres.

Betalingsbetingelser

Hvis ikke noe annet er avtalt, skal betaling skje 14 dager etter leveringsdato. Ved for sen betaling regnes etterskuddsrente.

Leveringstid

Thermo vil tilstrebe å levere i henhold til avtalt leveringstid. I tilfeller hvor dette ikke er mulig, skal Thermo uten ugrunnet opphold gi melding om ny leveringstid. Pakkseddelen må kontrolleres når varene blir mottatt, ved at kjøper kontrollere varen mot pakkseddelen som følger forsendelsen. Reklamasjon ved transportskader må sendes transportøren omgående. Ved feil med forsendelsen, må reklamasjon skje innen 8 dager. Selv om det er reklamert, må kjøper lagre varene på en forsvarlig måte.

Priser

Dersom ikke annet er avtalt, gjelder alle priser ekskl. merverdiavgift og inkl. emballasje. Forsendelseskostnader kommer i tillegg.

Leverandørgaranti

Thermo garanterer at varen er produsert i fullverdige materialer i henhold til spesifikasjonen, og at konstruksjon- og produksjonsarbeidet er utført fagmessig. Ved handelskjøp må reklamasjon skje innen 3 år.

Reklamasjon ved mangler

Det må reklameres med en gang, og senest innen 14 dager etter mangelen oppdages.

I alle meddelelser mellom pertene skal det være påført referanse til person, enhet eller den ordrebetegnelse som leveransen har fått.

Tegninger

Alle tegninger, brosjyrer og tekniske oppgaver i våre tilbud er kun til orientering og er ikke bindende i detalj. Hvis ikke annet er avtalt, forblir tegninger etc. Thermo sin eiendom.

Frakt og ekspedisjon

Fraktkostnader fremkommer som egen post på fakturaen.  På leveranser vil fraktkostnad bli beregnet, og anført som frakt og ekspedisjon på fakturaen. Ved henting, eller når kunden selv velger transportør, bortfaller fraktbelastning. Minstefrakt/ekspedisjon er kr 340,-. Ved kjøp av reservedeler er minstefrakt & ekspedisjon: kr 190,-. Hvis brevpost kr 100,-.

Retur

Retur av varen kan kun skje etter avtale og skjer for kundens regning og risiko. Returgods må forsynes med nøyaktig referanse til faktura eller pakkseddel. Returomkostninger avtales i hvert enkelt tilfelle.

Utbedring, utskifting og lignende må på forhånd avtales mellom partene. Skal Thermo betale returfrakt, må vår transportør benyttes.

Tvister

Oppstår det uenighet i forbindelse med leveranser, skal vi først forsøke å løse konflikten med 2 teknisk kyndige personer. Hver av partene velger en. I tilfelle meningsforskjell utpeker partene i felleskap en tredje person. Når tvisten er avgjort, fastsetter skjønnsmennene kostnadene og bestemmer hvem som skal utrede dem. Er uoverenstemmelsen av ikketeknisk art, avgjøres den etter norsk rett, med mindre partene blir enige om annen fremgangsmåte.